Опасни товари

January 13, 2023by administrador0

„Опасните товари“ са вещества и изделия, чиито превоз е забранен от конвенция АДР или е разрешен само при условията, посочени в нея. Въз основа на техните свойства и съобразно критериите на АДР те се разпределят в девет класа:

Клас 1 – Взривни вещества и изделия.

Клас 2 – Газове

Клас 3 – Запалими течности

Клас 4.1. – Твърди запалими вещества, самореагиращи вещества и твърди десенсибилизирани взривни вещества.

Клас 4.2. – Самозапалими вещества

Клас 4.3. – Вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове

Клас 5.1. – Окисляващи вещества (поддържащи горенето)

Клас 5.2. – Органични пероксиди

Клас  6.1. – Токсични вещества

Клас  6.2. – Инфекциозни вещества

Клас 7 – Радиоактивни вещества

Клас 8 – Корозионни вещества

Клас 9 – Други опасни вещества и изделия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *