Цена на курса: 550лв.

„Консултант по безопасността при превоз на опасни товари“
съгласно Спогодба ADR

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОН: +359 893 750 721.

Цената на обучението за АДР консултант включва:

Обучение по следните модули:

 • Модул „Товари от Клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9”
 • Модул „Товари от Клас 1”
 • Модул „Товари от Клас 2”
 • Модул „Товари от Клас 7”
 • Модул „Товари с UN номера 1202, 1203 и 1223 и авиационно гориво, класифицирано по номер на ООН 1268 или 1863“

Цената на обучението за АДР консултант НЕ включва:

 1. Учебните помагала – 100 лв.
 2. Държавни такси за изпити, както следва:
  • Отворени въпроси – 20 лв.
  • Модул „Товари от Клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9” – 10 лв.
  • Модул „Товари от Клас 1” – 10 лв.
  • Модул „Товари от Клас 2” – 10 лв.
  • Модул „Товари от Клас 7” – 10 лв.
  • Модул „Товари с UN номера 1202, 1203 и 1223” – 10 лв.
 3. Такса за издаване на „Удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе“ – 4 лв.

Форма на обучение за АДР консултант

Форма на обучение – дневна, присъствена с възможност за обучение и допълнителни консултации в събота и неделя.

Онлайн консултации при необходимост

Пълният курс на обучението е 64 учебни часа, като съответно часовете са разпределени по 8 часа на ден.

Организация на обучението за АДР консултант

Като цяло, обучението се провежда в съответствие с текстовете на ратифицираната от Република България Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – АДР и съгласно Наредба № 40 от 14.01.2004 г.

Главната цел на обучението е да се предадат нужните познания и квалификация за изпълнение на функциите на „Консултант по безопасността при превозите на опасни товари“.

Приложимост на АДР консултант

Съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. всяко предприятие, чиято дейност включва превоз на опасни товари по шосе, трябва да определи един или повече консултанти по безопасността. Това се отнася и за фирми свързани с дейности по опаковане, товарене, пълнене или разтоварване на опасни товари.

Консултантът е лицето, чиято професионална задача е да помага за предотвратяването на рисковете, присъщи на тези дейности, за населението, различните видове имущество или околната среда.

Изисквания към АДР консултант

Съгласно чл.6, ал.1 (изм. 23.09.2017 г.) фирмите извършващи спедиторска дейност, в случай че извършват превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари или държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция трябва да имат консултант по безопасността по АДР.

Съгласно чл. 16 на Наредбата, консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещение на курсове за професионално обучение, и удостоверение за успешно положен изпит.

Запиши се за курс
Консултант по безопасността при превоз на опасни товари

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОН: +359 893 750 721.

  Полетата отбелязани със звезда са задължителни